Your browser does not support JavaScript!
:::
序號 標題 日期 公告單位
1 2014-10-22 教務處
2 2014-10-20 總務處
3 2014-10-17 人事室
4 2014-10-16 人事室
5 2014-10-16 行政警察學系
6 2014-10-15 行政管理學系
7 2014-10-12 恐怖主義研究中心
8 2014-10-06 國境警察學系
9 2014-09-30 電子計算機中心
10 2014-09-29 水上警察學系
11 2014-09-19 人事室
12 2014-09-16 交通學系
13 2014-09-15 人事室
14 2014-09-09 恐怖主義研究中心
15 2014-08-27 警察科技學院
16 2014-08-26 公共關係室
17 2014-08-26 警察科技學院
18 2014-08-25 警政管理學院
19 2014-08-25 教務處
20 2014-08-25 教務處